De Egyptische Poort is het gebied dat grofweg gelegen is tussen N284, Bossingel, Egyptischedijk en Leemskuilen in Bladel. Hier vindt een gebiedsontwikkeling plaats waarin ruimte gecreëerd wordt voor bestaande en nieuwe functies zoals recreatie, sport en wonen.

Stand van zaken

 1. Afgerond: Mei 2017

  Er is een ontwerpatelier gehouden samen met inwoners om scenario’s te maken voor het gebied. Deze scenario’s moeten leiden tot één visie.

 2. Afgerond: November 2017

  Er zijn verschillende scenario’s voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij kiezen voor een combinatie van scenario ‘De Toren van Bladel’ en scenario ‘Kempische Poort’, met als belangrijkste te realiseren waarden het versterken van het groen, het versterken/verbinden van de functies sport en (natte) recreatie en het versterken van de groenstructuur dorpskern vanuit het gebied.

  De scenario's zijn hier te vinden.

 3. Afgerond: Mei 2019

  De twee scenario’s zijn vertaald naar een paar varianten. De gemeenteraad kiest voor de variant ‘groene poort’ als visie voor het gebied. Die visie is beschreven in het volgende document.

  Met dit besluit is door de raad onder andere de voorkeur uitgesproken voor

  - kostenneutrale realisatie;
  een openlucht (zwem)water en woningbouw in het noorden van het gebied;
  een volledig of half verdiepte aanleg van de N284.

  Het college van burgemeester en wethouders gaat de visie vertalen naar een uitwerkingsplan.

 4. Afgerond: April 2021

  Om de plannen beter af te stemmen op de bestaande sportvoorzieningen en de wensen die bij sportverenigingen leven, is een inventarisatie gemaakt van de wensen die hier leven. Het doel is om deze waar mogelijk mee te nemen in de plannen voor het gebied.

 5. Afgerond: Juni 2021

  Een aantal initiatiefnemers heeft zich verenigd om een complex te ontwikkelen waarin activiteiten op het gebied van sport, recreatie, gezondheid en kinderopvang samenkomen. Onder andere een zwembad is hier onderdeel van. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit plan te ondersteunen, subsidie te verlenen en het onderdeel te maken van het project Egyptische Poort. De gemeenteraad besluit dit voorstel nog niet in behandeling te nemen totdat ze over het uitwerkingsplan kunnen besluiten.

 6. Afgerond: Oktober 2021

  Het college stelt een nieuwe planning vast waarin beschreven is hoe en wanneer het uitwerkingsplan wordt opgeleverd.

 7. Momenteel bezig: November 2021

  De gemeenteraad is geïnformeerd met een raadsmededeling. Omwonenden krijgen een brief.

  Er is een speciaal e-mailadres aangemaakt: egyptischepoort@bladel.nl. Voor meer informatie of met vragen kunt u hier terecht.